Καταστατικό

Σημείωση: Η επίσημη και νομικά έγκυρη μορφή του καταστατικού είναι στην γερμανική γλώσσα. Η ελληνική μετάφραση εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα για ενημερωτικούς μόνο λόγους.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

 

§1 Όνομα και έδρα της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει το όνομα: Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Έδρα της Εταιρείας είναι το Xάγκεν (Hagen).

 

§2 Σκοποί

Η Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι μια ένωση μελών υπεράνω κομμάτων (μη κομματική) και έχει θέσει συγκεκριμένα τους ακόλουθους σκοπούς:

α) την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών της Εταιρείας.

β) την καλλιέργεια των σχέσεων με συναδέλφους σε ελληνικά Πανεπιστήμια.

γ) την καλλιέργεια επαφών με άλλους πανεπιστημιακούς οργανισμούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν παρόμοιους σκοπούς και παρόμοια ενδιαφέροντα.

δ) κοινωνικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

 

§3 Μέλη

1) Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν όλα τα άτομα που κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο και είναι ελληνικής καταγωγής ή έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαμένουν μόνιμα ει δυνατόν στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Βεστφαλίας και να διατίθενται να υποστηρίξουν τους σκοπούς της Εταιρείας.

2) Η Εταιρεία δύναται να προσλάβει διακεκριμένα και επίτιμα μέλη κατόπιν πρότασης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την πρόσληψη αποφασίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με την §4, Άρθρο 1.

3) Διακεκριμένα και επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε και ενεργό ή παθητικό δικαίωμα (ψηφίζειν και ψηφίζεσθαι) όσον αφορά τις εκλογές του Δ.Σ.

4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν εγκαίρως την από την Γενική Συνέλευση αποφασισμένη ετήσια συνδρομή τους. Επίτιμα μέλη εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

 

§4 Αρχή και τέλος συμμετοχής μέλους

1) Οι δηλώσεις εγγραφής γίνονται γραπτές και υποβάλλονται στο συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή ή μη του υποψηφίου μέλους.

2) Παύει κανείς να είναι μέλος αν πεθάνει, αν αποχωρήσει εκούσια από την Εταιρεία ή αν τον διαγράψει το Δ.Σ., οπότε και χάνει όλα τα δικαιώματα που του παραχωρούσε η Εταιρεία καθώς και κάθε αξίωση ως προς την περιουσία της Ένωσης.

3) Επικείμενη αποχώρηση ανακοινώνεται από το ίδιο το μέλος με επιστολή προς το Δ.Σ., το οποίο πρέπει να την λάβει τρεις μήνες πριν από τη λήξη του διοικητικού έτους.

4) Η διαγραφή ενός μέλους μπορεί να αποφασιστεί από το Δ.Σ. μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Λόγο διαγραφής μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές παραβιάσεις του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής έπειτα από δύο επάλληλες προειδοποιήσεις. Το εν λόγω μέλος έχει το δικαίωμα σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία, όπου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του από την Εταιρεία, να υποβάλει ένσταση και να επικαλεστεί την απόφαση της αμέσως επομένης γενικής συνέλευσης.

 

§5 Όργανα της Εταιρείας

Tα όργανα της Εταιρείας είναι:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

2) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ).

 

§6 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του το αποτελούν τα εξής μέλη:

α) ο πρόεδρος

β) ο αντιπρόεδρος

γ) ο γραμματεύς

δ) ο ταμίας

ε) οι σύμβουλοι (η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή πλειοψηφία να αποφασίσει έναν αριθμό συμβούλων).

Η Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί αν αποφασίσει με απλή πλειοψηφία, να οριστούν αναπληρωματικά μέλη προς ενδεχομένη εκπροσώπηση τακτικών μελών του Δ.Σ. Τα αναπληρωματικά αυτά μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται σε όλες τις ολομέλειες του Δ.Σ. και να έχουν την εξουσιοδότησή του, να εκπροσωπούν κατά σειρά εκλογής τους το απουσιάζον τακτικό μέλος του Δ.Σ. απέναντι στην Εταιρεία (προς τα έσω δηλαδή).

Σε περίπτωση απουσίας και του δευτέρου τακτικού μέλους του Δ.Σ. αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του το επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου καθορίζει το αποτέλεσμα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών για διετή θητεία. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ψηφοδέλτια και η εκλογή γίνεται με σταυρό προτίμησης στα ονόματα των υποψηφίων.

Εκλέγονται εκείνοι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς, ώσπου να συγκεντρωθούν επτά (7) μέλη κατά σειρά εκλογής, απαραίτητα για το σχηματισμό του Δ.Σ. (πρβλ. §6, άρθρο 1).

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκλέξει επτά (7) υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.

Επανεκλογή είναι επιτρεπτή.

Καθαίρεση – και μεμονωμένων μελών – του Συμβουλίου είναι δυνατή, μπορεί όμως να αποφασιστεί μόνο από την γενική συγκέντρωση των μελών με πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις.

4) Το κατ‘ εξοχήν Διοικητικό Συμβούλιο υπό την έννοια της §26 του (γερμανικού) αστικού κώδικα (§26 ΒGΒ) το αποτελούν:

α) ο πρόεδρος

β) ο αντιπρόεδρος

γ) ο γραμματεύς και

δ) ο ταμίας

Τα παραπάνω μέλη μπορούν ανά δύο να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να υπογράφουν.

5) ο πρόεδρος προεδρεύει των εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό. Συγκαλεί τις ολομέλειες του Δ.Σ. και τις συνελεύσεις των μελών, προεδρεύει σ‘ υτές και καθήκον του είναι να φροντίζει ώστε και τα υπόλοιπα διοικητικά μέλη να επιτελούν το καθήκον τους απέναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, αναλαμβάνει την ευθύνη των εργασιών ο αντιπρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.

6) ο γραμματεύς οφείλει να κρατά πρωτόκολλο των συζητήσεων των γενικών συνελεύσεων των μελών, το οποίο το υπογράφουν ο ίδιος και ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ένα άλλο μέλος του Δ.Σ., εφόσον ο πρόεδρος απουσιάζει.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο γραμματεύς κρατά πρωτόκολλο των αποφάσεων του Συμβουλίου.

7) ο ταμίας διεκπεραιώνει όλες τις οικονομικές υποθέσεις της Εταιρείας και διατηρεί ονομαστικό κατάλογο των μελών της Εταιρείας. Οφείλει να κρατά επίσημο βιβλίο εσόδων και εξόδων και να κάνει στην ετήσια γενική συνέλευση οικονομικό απολογισμό, δηλαδή απολογισμό εσόδων, εξόδων και κατάστασης περιουσίας. Βιβλία και ταμείο υποβάλλονται σε έλεγχο από την εξελεγκτική επιτροπή κατά τη λήξη του οικονομικού έτους.

§7 Ολομέλειες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Ολομέλειες του Δ.Σ. συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, εν τούτοις τουλάχιστο τρεις φορές το χρόνο. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορούν να προσκληθούν από τον πρόεδρο και άλλα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με συμβουλευτικό ρόλο.

2) Τέσσερα μέλη του Δ.Σ. μαζί αποτελούν απαρτία, η οποία μπορεί να λάβει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας το αποτέλεσμα κρίνεται από την ψήφο του προέδρου.

Προτάσεις και αποφάσεις πρωτοκολλούνται από τον γραμματέα.

3) Αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. σε τρεις συνεχόμενες ολομέλειες καθώς και πρόωρη αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, δίνουν το δικαίωμα στον πρόεδρο να ορίσει αυτεπάγγελτα αντικαταστάτη για το τρέχον διοικητικό έτος.

4) Όταν τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν σύγκληση ολομέλειας, αυτή πρέπει να συγκληθεί ανεξάρτητα από την έγκρισή της από τον πρόεδρο και από τη συμμετοχή του σ‘ αυτή.

 

§8 Γενική Συνέλευση των μελών

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται από τον πρόεδρο τουλάχιστο μια φορά ετησίως.

2) Γενικές Συνελεύσεις μελών συγκαλούνται εντός ενός μηνός, όταν αυτό το απαιτήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και υποβάλουν το προς συζήτηση θέμα.

3) Η γραπτή πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται τότε τουλάχιστο δεκατέσσερις (14) ημέρες νωρίτερα και να εμπεριέχει και την ημερήσια διάταξη.

4) Όλες οι αποφάσεις – με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην §6 (2), §8 (7) και §9 (5) – λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η αίτηση απορρίπτεται.

5) Αιτήσεις που προέρχονται από τα μέλη της Εταιρείας και αφορούν την ετήσια γενική συνέλευση των μελών, πρέπει να έχουν υποβληθεί γραπτώς το Δ.Σ. μέχρι τις 5 (πέντε) του μήνα Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους. Ως προς την έγκριση ή μη αιτήσεων πρωτοβουλίας αποφασίζει η γενική συνέλευση των μελών με πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

6) Η ετήσια γενική συνέλευση πρέπει να γίνεται κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους.

7) Αιτήσεις προς τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να γνωστοποιούνται μαζί με την αποστολή της πρόσκλησης για συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Τροποποιήσεις του καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

8) Μια συνέλευση αποτελεί απαρτία, όταν παρευρίσκεται σ‘ αυτή το 51% (πενήντα ένα τοις εκατό) των μελών.

 

§9 Περιουσία και διάλυση της Εταιρείας

1) Τα εισερχόμενα χρήματα συνυπολογισμένων και των κερδών οφείλουν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην §2.

2) Στα μέλη δεν χορηγούνται λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη μέρος του κέρδους ή άλλες προσφορές.

3) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αποκομίζει κέρδη από εργασίες που προσφέρονται στην Εταιρεία ή από εργασίες που αμείβονται από μεγάλα ποσά, αφού αυτό δεν είναι σύμφωνο με τους σκοπούς της Εταιρείας.

4) Όλες οι υπηρεσίες στην Εταιρεία είναι τιμητικές και προσφέρονται ανιδιοτελώς.

5) Ενδεχομένη διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία και συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η απόφαση προς διάλυση απαιτεί πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των μελών. Ελλείψει απαρτίας ο πρόεδρος συγκαλεί νέα γενική συνέλευση σε δύο εβδομάδες (γερμανικό κείμενο: 14 ημέρες). Η απόφαση προς διάλυση της Εταιρείας απαιτεί τώρα πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

6) Η υπάρχουσα περιουσία της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της διάλυσης διατίθεται κατά πρώτο λόγο για την κάλυψη ανοιχτών υποχρεώσεων. Το εναπομείναν ποσό κληροδοτείται στην Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Βόννης.

 

§10 Έναρξη ισχύος του καταστατικού

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνέλευση της εικοστής πρώτης Ιουνίου 1986 (21-06-1986).